logo kowr 2

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim 57-230, Plac Kościelny 1

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2018 I ZA ROK 2019

oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.


Oferta firmy audytorskiej na rok 2018 i na rok 2019 powinna zawierać:
a) informacje o firmie audytorskiej, w tym o:
•    formie prowadzenia działalności,
•    wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
•    wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
•    liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
•    składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,
•    pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży, w której działa spółka (produkcja rolnicza);

b)    oświadczenia firmy audytorskiej o:
•    spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
•    dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,
•    wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostatnie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

c)    cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2018 i rok 20191;
d)    wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia" - oferta nie będzie brana pod uwagę;
e)    wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
f)    poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
g)    oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
h) oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki;
i) parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki. Termin składania ofert upływa z dniem 02 października 2018 roku2. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie «oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki».
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 / 817 32 14.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 05 października 2018 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 08 października 2018 roku. Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu. Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


1 Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.
2 Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

Karta klienta:

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com