logo kowr 2

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż sprzętu:

 

L.p. Nazwa sprzętu Nr fabryczny Cena wywoławcza Stan
1. Zaprawiarka do zboża Niklas,
prod. 1988 r.
1.205 700,00 zł Niesprawna, do naprawy
2. Młyn do słomy Tomahawk Teagle 404M,
prod. 2008 r.
5928 9 000,00 zł sprawny
3. Młyn do słomy Tomahawk Teagle 404M,
prod. 2012 r.
30171 11 000,00 zł sprawny

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ w terminie od 09.08.2019 r. w godzinach od 09.00 – 14.00 do dnia 26.08.2019 r. do godziny 09.00 w sekretariacie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko, adres i nr  telefonu oferenta.
2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą.
3. Oświadczenie o zapoznaniu się zestanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.
Na każdą pozycję wystawioną do przetargu oferent składa odrębną ofertę.

Wadium można wpłacać od dnia 09.08.2019 r. w godzinach od 9.00- 14.00, nie później jednak jak do godziny 9.00 w dniu 26.08.2019r. w kasie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. pl. Kościelny 1, lub przelewem na konto PKO BP S.A O/Ząbkowice Śląskie nr. 84 1020 5138  0000  9402  0112  5228 , tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27.08.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej. W przypadku ustalenia, że kilka oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg będzie kontynuować przetarg w drodze licytacji.
Sprzęt można oglądać w dniach od 09.08.2019 do 26.08.2019 w godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 695 070 632
Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium.
Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

 

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com