logo kowr 2

ZARZĄDZENIE NR 23 / 2019
PREZESA ZARZĄDU OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SPÓŁKA Z O.O.
z dnia 22.08.2019 roku.


w sprawie:      ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali przejściowych oraz dodatkowych pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Zakładu Stado Ogierów Książ


§ 1


Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim sp. z o.o. prowadzi zarząd nieruchomościami położonymi przy ul. Jeździeckiej 1-8 w Wałbrzychu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 nr 31, poz. 266 ze zmianami).

§ 2

Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obowiązującą od dnia 01.09.2019 r. w wysokości 8,90 zł dla nieruchomości położonych przy ul. Jeździeckiej 1-8.

 

§ 3

Od stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stosuje się zniżki wynikające z następujących tytułów:

a)    Brak w lokalu łazienki – 2%,
b)    Brak w lokalu wc – 2%,
c)    Brak w lokalu instalacji wodno – kanalizacyjnej – 4%

 

§ 4

Za powierzchnię dodatkowych pomieszczeń przynależnych do lokalu, położonych poza nim, wykorzystywanych do celów gospodarstwa domowego, jeżeli najemca posiada dodatkowe warunki do przechowywania opału i ziemiopłodów w piwnicach lub komórkach tj. dodatkowe piwnice i komórki, pomieszczenia strychowe do wyłącznego użytku najemcy, pokoje letnie, sutereny, zabudowane wnęki na korytarzach – najemcy opłacają czynsz w wysokości 50% obowiązującej stawki bazowej dla danego lokalu. W razie pomieszczeń przynależnych będących przedmiotem współużytkowania, stawka czynszu za te pomieszczenia jest proporcjonalnie dzielona na osoby z nich korzystające.

 

§ 5

Najemcy są zobowiązani do rozliczania wytwarzanych odpadów stałych w ilości wynikającej z liczby osób przebywających w lokalu mieszkalnym x (razy) stawka obowiązująca na terenie Gm. Wałbrzych oraz zużytych mediów opomiarowanych na zasadzie podliczników, zaś w razie braku możliwości prowadzenia pomiarów wg stosownych norm i ryczałtów.

 

§ 6

Z dniem 01 września 2019 r. tracą moc dotychczasowe regulacje i zarządzenia w sprawach dotyczących ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, lokali przejściowych oraz dodatkowych pomieszczeń przynależnych do lokalu mieszkalnego położonego na terenie Zakładu Ogierów Książ w Wałbrzychu.

 

§ 7

W odniesieniu do obowiązujących umów, nowe zasady obowiązywać będą po doręczeniu wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszów w trybie i na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 nr 31, poz. 266, ze zmianami)

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o.o.

 

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o.o.

 

Załącznik - ZARZĄDZENIE str. 1

Załącznik - ZARZĄDZENIE str. 2

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com