logo kowr 2

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej składającej się z:

 1. Działki 998/21 zabudowanej budynkami obory, stajni, materiałów pędnych oraz zbiornikiem na paliwo – położona w obrębie wsi Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie o powierzchni ogólnej 1,1644 ha, w tym B/Ps II – 1,1644 ha. Dla tej działki prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr SW1Z/00044243/6 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.
 2. Działki 998/22 zabudowanej budynkiem stodoły – cielętnikiem – położona w obrębie wsi Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie o powierzchni ogólnej 0,1629 ha,
  w tym B - Ps II - 0,1629 ha. Dla tej działki prowadzona jest Księga Wieczysta KW SW1Z/00044243/6 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.
 3. Działki 998/24 zabudowanej budynkiem wagi i wagą wozową obraz budynkiem stodoły – położona we wsi Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie o powierzchni ogólnej 0,2743 ha, w tym B/Ps II – 0,2743 ha. Dla tej działki  prowadzona jest Księga Wieczysta KW SW1Z/00044243/6 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

•  Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z zabudowaniami:  152.700,00 zł
  Minimalne postąpienie:                                                           1.527,00 zł
  Wadium:                                                                             15.270,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ul. Plac Kościelny 1 o godzinie 1200.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, podmioty spełniające warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.
W przypadku udziału w przetargu tylko jednego oferenta zostanie on rozstrzygnięty po zaoferowaniu przez tego oferenta ceny wywoławczej plus jedno postąpienie.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu do kasy Spółki w Kamieńcu Ząbkowickim,
  ul. Plac Kościelny 1 do dnia 21.10.2019 r. lub przelewem na konto Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. w PKO BP S.A. I/O Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Spółki w przeddzień przetargu.
 2. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, warunkach przetargu i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 3. Złożenie przed przetargiem aktualnego odpisu KRS, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku pełnomocnika również pełnomocnictwa do występowania w imieniu podmiotu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 • żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny wywoławczej plus jedno postąpienie,
 • osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie,
 • uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup.


Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za zbycie nieruchomości i powinna być wpłacona w takim terminie, aby środki finansowe wpłynęły na konto bankowe Spółki co najmniej dwa dni przed datą zawarcia umowy sprzedaży. Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w dniu sprzedaży. Organizator przetargu nie dopuszcza rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.,
ul. Plac Kościelny 1, pod numerem tel. 734 869 609.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się od dnia 19.09.2019r. do dnia 21.10.2019 r. po uprzednim uzgodnieniu daty, godziny i miejsca spotkania pod numerem tel. 734 869 609.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. na wniosek i koszt kupującego.
Organizator przetargu – Ośrodek Hodowli Zarodowej  w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn, odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Ogłoszenie o przetargu ukaże się w Gazecie Wrocławskiej oraz jest zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.ohz-kamieniec.pl, stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl i stronie www.gazetawroclawska.pl/strefabiznesu, jak również wywieszone w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim i Starostwie Powiatu Ząbkowickiego.

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com