logo kowr 2

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

z siedzibą pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących maszyn będących własnością Spółki:

Lp. Nazwa, typ, model Nr rejestracyjny Rok produkcji Cena wywoławcza netto
(w złotych)
1. Rozdrabniacz bel Tomahawk 8150SC 2014 24 800,00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ w terminie od 10.03.2021 r. w godzinach od 09.00 – 14.00 do dnia 31.03.2021 r. do godziny 09.00 w sekretariacie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres i nr telefonu oferenta.

2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Wadium można wpłacać od dnia 10.03.2021 r. w godzinach od 9.00 - 14.00, do dnia 29.03.2021 r. przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 , tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował
w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ulicy Plac Kościelny 1. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Sprzęt można oglądać w dniach od 10.03.2021 do 30.03.2021 w godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 668 313 174

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com