logo kowr 2

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Plac Kościelny 1

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości składającej się z:

Działki 381/2 AM zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 300,55 m2, oraz pomieszczenia gospodarczych – położonej we wsi Niedźwiedź, gmina Ziębice, pow. Ząbkowicki, woj. dolnośląskie o powierzchni ogółem 0,1032 ha, w tym Br - Ps IV – 0,1032 ha). Dla tej działki prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr SW1Z/00044245/0 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                                      320.000,00 zł

Minimalne postąpienie:                                                                                                                4000,00 zł

Wadium:                                                                                                                                      32.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 06.06.2022r. w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. ul. Plac Kościelny 1 o godzinie 1300.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

W przypadku udziału w przetargu tylko jednego oferenta zostanie on rozstrzygnięty po zaoferowaniu przez tego oferenta ceny wywoławczej plus jedno postąpienie.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu do kasy Spółki w Kamieńcu Ząbkowickim,
  ul. Plac Kościelny 1 do dnia lub przelewem na konto Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
  Sp. z o.o. w PKO BP S.A. I/O Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228 tak aby środki finansowe znalazły się na koncie Spółki w przeddzień przetargu.
 2. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, warunkach przetargu
  i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 3. Złożenie przed przetargiem aktualnego odpisu KRS, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych,
 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość,
  a w przypadku pełnomocnika również pełnomocnictwa do występowania w imieniu podmiotu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium nie podlega zwrotowi:

¾        osobie, która wygra przetarg ale uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie,

¾        cudzoziemcowi, który wygra przetarg, ale nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup

¾          jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą

Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za zbycie nieruchomości i powinna być wpłacona w takim terminie, aby środki finansowe wpłynęły na konto bankowe Spółki co najmniej dwa dni przed datą zawarcia umowy sprzedaży. Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie w dniu sprzedaży. Organizator przetargu nie dopuszcza rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Ośrodku Hodowli Zarodowej
w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., ul. Plac Kościelny 1, pod numerami tel. 734 869 609, 668 144 834

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się od dnia 05.05.2022r. do dnia 03.06.2022r. po uprzednim uzgodnieniu daty, godziny i miejsca spotkania pod numerami tel. 734 869 609, 668 144 834

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. na wniosek i koszt kupującego.

Organizator przetargu – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

Ogłoszenie o przetargu ukaże się w prasie, serwisie internetowym www.otodom.pl, na stronie internetowej Spółki www.ohz-kamieniec.pl, stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl, jak również wywieszone w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, Urzędzie Miasta Ziębice oraz Starostwie Powiatu Ząbkowickiego.

 

LINK DO OGŁOSZENIA

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com