logo kowr 2

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

z siedzibą pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

 
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż następujących sprzętów i maszyn rolniczych będących własnością Spółki:

Lp. Nazwa, typ, model Rok produkcji

         Stan

Cena wywoławcza netto + VAT

1. Zamiatarka JCB 240 2011 niesprawna 4000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ w terminie do 23.05.2022 r do godziny 8:00 w sekretariacie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim lub listownie (za datę złożenie uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki) oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres i nr telefonu oferenta.

2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Wadium można wpłacać do dnia 23.05.2022 r. przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228, wpisując w tytule przelewu czego dotyczy wpłata, tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował
w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ulicy Plac Kościelny 1. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

Sprzęt można oglądać w dniach od 11.05.2022 do 23.05.2022 w godzinach od 9.00 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 668 313 174

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty
z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który
w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com