logo kowr 2

ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.

zaprasza do składania ofert na :
„Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o."

I. Przedmiot zamówienia:
1.  Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
1.1 Grupa taryfowa –  B21,C21,C11, C12a
1.2 Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej:            ok. 1650  MWh

II. Opis zadania
Przedmiotem zapytania jest zakup energii elektrycznej od dnia 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.
W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest firma TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie, z którą Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  ma podpisaną umowę na czas nieokreślony.

TAURON Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie
ul. Podgórska 25a,
31-035 Kraków;

Wystawca: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

 1. Warunki świadczenia usługi dystrybucji określa umowa o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawarta z Dystrybutorem, o którym mowa powyżej.
 2. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej przez Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. przewidywane jest na poziomie  ok. 1650 MWh energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy.
 3. Ilość zakupionej energii może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i nie może to skutkować zmianą warunków świadczenia usługi przez Wykonawcę.


Pozostałe  warunki

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej dla Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. z podaniem łącznej ceny netto za 1 kWh, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

 1. Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto za 1 kWh powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w związku ze świadczeniem usługi przez Wykonawcę przez okres trwania umowy tj. 12 miesięcy.
 2. W przypadku ewentualnego wystąpienia opłaty jednorazowej i stałych opłat miesięcznych (abonamentowych) Wykonawca uwzględni je w Formularzu ofertowym.
 3. Termin płatności za energię czynną - 14 dni od daty dostarczenia faktury;
 4. Wszystkie koszty wyszczególnione przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym są stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy oraz nie zależą od faktycznego zużycia energii elektrycznej, nawet jeżeli znacznie się różnią od przewidywanego zużycia.
 5. Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia, wystawi jedną fakturę miesięczną na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowego z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w  Formularzu cenowym.
 6. Faktury zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie najpóźniej do czternastego (14) dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy. Wspomniane opłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej będą wyłącznymi opłatami, jakie ponosić będzie Zamawiający z tytułu zakupu energii elektrycznej. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur do 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
 7. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy upoważni i zobowiąże Wykonawcę do złożenia, w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze sprzedawcy energii elektrycznej operatorowi systemu dystrybucyjnego. Ponadto Zamawiający upoważni i zobowiąże Wykonawcę do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy.
 8. Wykonawca zapewni, że będzie wspierał działania Zamawiającego, dotyczące zapewnienia właściwych parametrów dostarczanej energii oraz odpowiednio wysokich standardów obsługi dystrybucyjnej, związane z dostawą energii elektrycznej do Zamawiającego u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 9. Zapytanie ofertowe wraz z Formularzem ofertowym będzie dołączone do umowy sprzedaży energii elektrycznej i będzie stanowiło jej integralną część.
 10. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w umowie sprzedaży energii elektrycznej oraz innymi załącznikami (np. regulaminem, cennikiem, ogólnymi warunkami sprzedaży energii elektrycznej itp.) nadrzędne i wiążące strony są postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym z dnia 25.09.2018r oraz Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do Zapytania ofertowego.
 11. Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez    prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 12. Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 13. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby zamawiającego jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne  oraz jako nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o Podatku Akcyzowym.

Termin i miejsce złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do dnia 16.10.2018 r do godz. 14:00. Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe firmy oraz niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia usług w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.

Osoba do kontaktu:  Paweł Freundlich, tel: 734869609 
Wyniki postępowania zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”.


ZAŁĄCZNIK - Formularz ofertowy + zapytanie ofertowe

 
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com